Jak uniknąć zakładu karnego? część I

– czyli kilka słów o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności

Systematyka kar, które mogą zostać orzeczone przez Sąd za popełnienie przestępstwa zawarta została w art. 32 kk. Ustawodawca przyjął nieprzypadkową hierarchię wskazując kary w kolejności od najmniej dolegliwej dla skazanego aż do tej najsurowszej.

Nietrudno dostrzec, że klasyczna kara pozbawienia wolności plasuje w środku tego rankingu, po niej wskazana została kara pozbawienia wolności w wymiarze 25 lat, a następnie kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W tym wpisie postaramy się przybliżyć instytucję odroczenia wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Wyjaśnimy, kto może korzystać z jej dobrodziejstwa. Wskażemy, kiedy sąd musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, a kiedy może to zrobić. Zdradzimy także od czego właściwie zależy ta, wydawać by się mogło subtelna, różnica.

Najpierw jednak wypada wyjaśnić co oznacza, że kara ma charakter izolacyjny?

Wszystkie wymienione powyżej sankcje mają postać izolacyjną. Cechuje je zatem to, że w czasie ich odbywania skazany pozostaje odizolowany od otoczenia, a wykonanie takiej kary odbywa się w zakładach karnych. Niewątpliwie są to kary najbardziej dolegliwe w ocenie społeczeństwa wymierzane za najcięższe gatunkowo przestępstwa.

Wracając zatem do pytania postawionego kilka tygodni temu w jednym z naszych postów na Facebookowym profilu Kancelarii – co zrobić, aby uniknąć umieszczenia w zakładzie karnym po orzeczeniu bezwzględnej kary pozbawienia wolności? – śpieszymy z wyjaśnieniami.

Jedną z metod na odsunięcie w czasie momentu umieszczenia skazanego prawomocnym wyrokiem w zakładzie karnym jest złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawiania wolności.

Kiedy Sąd musi odroczyć wykonanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności?

Kodeks karny wykonawczy wskazuje dwie sytuacje, w których Sąd jest zobowiązany do odroczenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Po pierwsze jest to sytuacja, w której skazany cierpi na chorobę psychiczną. Po drugie przypadek, gdzie skazany cierpi na inną ciężką chorobę uniemożliwiającej wykonywanie orzeczonej kary. Ustawodawca sprecyzował także, co należy rozumieć pod pojęciem „innej ciężkiej choroby”. Za schorzenie tego rodzaju uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Trzeba zwrócić uwagę również na to, że stan skazanego musi być taki, aby niemożliwym było leczenie skazanego w warunkach szpitala więziennego, w przeciwnym wypadku Sąd może uznać, że nie jest zobowiązany do odroczenia wykonania orzeczonej kary.

Co istotne, jeżeli odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności udzielone zostało w wyżej opisanych warunkach nie istnieją właściwie żadne ramy czasowe, które wiążą Sąd przy udzielaniu odroczenia. Przepis jako moment, do którego należy odroczyć wykonanie orzeczonej kary wskazuje ustanie przeszkody.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisem z art. 15 § 2 kkw Sąd zawiesi postępowanie w całości lub w części, jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze. Za tego rodzaju przypadki uważa się także niemożność wykonania wobec skazanego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby.

Kiedy Sąd może odroczyć wykonanie kary, ale nie jest do tego zobowiązany?

Sąd ma sposobność odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy natychmiastowe wykonanie tej kary będzie zbyt dotkliwe w skutkach dla skazanego lub jego rodziny. Z tych względów Sąd może odroczyć wykonanie orzeczonej kary na okres do 1 roku. Dodatkowo istnieje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w stosunku do kobiety ciężarnej lub osoby, która samotnie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W tych okolicznościach Sąd może odroczyć wykonanie orzeczonej kary na okres nawet do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Przykładowymi zdarzeniami jakie mogą stanowić podstawę do odroczenia wykonania orzeczone kary pozbawienia wolności są choroba skazanego inna niż wskazana w przepisie dotyczącym obowiązku orzeczenia odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, a także konieczność zapewnienia opieki innym członkom rodziny ze względu na ich wiek, chorobę lub kalectwo, gdy opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby, jak również konieczność uregulowania ważnych spraw zawodowych, osobistych lub majątkowych, potrzeba wykonania pilnych prac polowych, konieczność okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia, wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki.

Pamiętaj jednak, że wskazane powyżej okoliczności stanowiące podstawę do fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności są jedynie przykładowymi. Zawsze każdą sytuację należy ocenić indywidualnie, tak aby właściwie oszacować jakie są szanse na pozytywny efekt wniesienia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Ponadto Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Jednak nie będzie to dotyczyło skazanych wobec których orzeczono karę przekraczającą 1 rok pozbawienia wolności ani skazanych którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, czy skazanych za popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy, jak również skazanych, którzy z popełnionego przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu lub skazanych, którzy popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz sprawców przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Powyższa możliwość nie jest dostępna także dla osób skazanych za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, takich jak pedofilia, kazirodztwo, gwałt, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie. Przy czym łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku lub 3 lat – po urodzeniu dziecka. Jednocześnie Kodeks nie określa minimalnego okresu, na jaki zostaje odroczone wykonanie kary pozbawienia wolności. Natomiast okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Co istotne odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, Sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych

Na koniec mamy kilka istotnych uwag formalnych:

  • Sądem właściwym do złożenia wniosku o odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, co do zasady, jest Sąd orzekający w pierwszej instancji,
  • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności podlega opłacie sądowej w kwocie 80 zł,
  • złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest możliwe do momentu fizycznego osadzenia skazanego w zakładzie karnym,
  • złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności nie wstrzymuje wykonania kary, w tym przedmiocie należy złożyć odrębny wniosek,
  • zaskarżenie prawomocnego wyroku nie jest przesłanką do odroczenia orzeczonej kary pozbawienia wolności.

 

Potrzebujesz pomocy z przygotowaniem wniosku? Nie jesteś pewien czy kwalifikujesz się do skorzystania z odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności? Zastanawiasz jakie masz możliwości w Twojej sytuacji? Skontaktuj się z biurem Kancelarii w celu umówienia terminu wizyty, podczas której Adwokat Marta Czarna doradzi Ci w Twojej sprawie karnej. Możesz to zrobić telefonicznie pod numerem 888 849 735, mailowo kancelaria@adwokatczarna.pl lub za pośrednictwem elektronicznego terminarza.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.