REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzony jest w domenie www.adwokatczarna.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji w celu sprzedaży detalicznej asortymentu przez Usługodawcę za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Sklep internetowy stanowi własność i prowadzony jest przez Martę Czarną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Czarna, ul. Targowa 3 lok. 1, 35- 064 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 656-23-09-065, telefon: 888 849 735, e-mail: kancelaria@adwokatczarna.pl.
3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu, takich jak e-booki, nagrania audio, pliki do druku.
4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.
5. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest włączenie obsługi Plików Cookies w przeglądarce internetowej. Pliki Cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
6. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a. Usługodawca – Marta Czarna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Czarna, ul. Targowa 3 lok. 1, 35- 064 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 656-23-09-065, o której mowa w § 1 ust. 2,
b. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego,
c. Konsument –osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
d. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady związane z korzystaniem przez Użytkownika/Klienta ze Sklepu internetowego.
7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2
Warunki korzystania ze Sklepu

1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
3. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień, a także przepisów obowiązującego prawa i standardów etycznych.
4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu polegające na zapoznawaniu się z jego asortymentem oraz informacjami prezentowanymi w Sklepie i udostępnianymi za pomocą Sklepu jest nieodpłatne.
5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, zwłaszcza zakazane jest wprowadzanie do Sklepu treści bezprawnych bądź naruszających dobre obyczaje, zakazane jest również ingerowanie w prezentowane w Sklepie internetowym informacje.
6. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji znajdujących się w zasobach Sklepu w celach komercyjnych.

§3
Zamówienia

1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
3. Zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
4. Klient może dokonać zakupu produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie produktu).
5. Po dokonaniu wyboru produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
6. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
c) numeru telefonu,
d) adresu e-mail,
7. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuje regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania zamówienia.
8. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
9. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie właściwych danych po przekierowaniu na odpowiednią podstronę.
10. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.
11. W procesie składania zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
12. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie produktów, jak również co do formy płatności.
13. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
14. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
15. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
16. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
17. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
18.Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§4
Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” proszę podać co najmniej numer zamówienia. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy;
2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 2 powyżej.
4. Dokonując zapłaty za produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu” i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, które zostają przesłana do Klienta w ciągu 3 dni roboczych, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i ewentualnie przesyłkę.

§5
Wysyłka towaru

1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie od 3 do 5 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w formularzu zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail w przypadku produktów elektronicznych.
3. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu
4. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy: przesyłka pocztowa, paczkomaty, przesyłka kurierska, przesyłka elektroniczna, odbiór osobisty
5. Dostawy realizowane są na terenie Polski.
6. Koszty dostaw podane są w momencie składania zamówienia. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem zamówienia.
7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
8. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie, zamówienie ulega anulowaniu.
9. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
10. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w terminarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego produktu.
11. W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online wysyłka produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności. Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu. Dostawa zamówionych produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania konta Klienta.
12. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§ 6
Produkty elektroniczne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu/dostarczenia treści cyfrowej/ produktu cyfrowego) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newlettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany produkt.
5. Utworzenie indywidualnego Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Zabronione jest udostępnianie danych konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika.
9. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
10. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
11. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje produkty i usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
12. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
13. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
14. Wskutek usunięcia konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego koncie.
15. W celu usunięcia konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
16. Sprzedawca informuje, że usunięcie konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

 

§7
Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§10
Własność intelektualna

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w witrynie Sklepu internetowego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Usługodawcy.
3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§11
Pliki Cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania Plików Cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.adwokatczarna.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

§12
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2020 r.